Aktualności

DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole prowadzone będą dla uczniów technikum działania związane z doradztwem zawodowym.

Najważniejszym celem pracy doradcy zawodowego jest:

Więcej…

 

Tydzień Japoński

W naszej szkole trwa Tydzień Japoński - szczegóły.

 

 

KOMUNIKAT O SPOTKANIACH

P. WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW TE-H

W DNIU 17 WRZEŚNIA 2014 r.

Więcej…

 

KOMUNIKAT

Świadectwa i wyniki  dojrzałości po sesji poprawkowej są do odbioru w sekretariacie szkoły od 12 września br.


 

WYPRAWKA SZKOLNA

Do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” uprawnieni są:

  1. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas III technikum, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 539,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)
  2. uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas III technikum pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 539,00 zł netto, natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
    W tym przypadku o przyznaniu pomocy decyduje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniając lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
  3. uczniowie niepełnosprawni- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Druki wniosków odpowiednie dla każdej grupy do pobrania ze strony MOPS-u (link w załączniku nr 1) lub u pedagoga szkolnego.

Wnioski należy składać w szkole ( do pedagoga szkolnego, pok. 29a)
w terminie do 5 września 2014 r
.

Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku w zależności od grupy uprawnionej do otrzymania pomocy

W przypadku grupy określonej w pkt. 1:

a)      jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie (kartę zasiłkową) o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

b)     jeżeli rodzina nie korzystania ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2012 r. ( tj, roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2012 r. W załączniku nr 2 do pobrania wzory druków do wykorzystania w celu określenia dochodu rodziny  lub u pedagoga szkolnego

W przypadku grupy określonej w pkt. 2:

Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku grupy określonej w pkt. 3:

Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wynosi: do 445 zł - dla ucznia klasy III technikum.

Dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

- załącznik nr 1 - druki wniosków

- załącznik nr 2 - wzory druków do  wykorzystania w celu określenia dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650)

 
Więcej artykułów…